Gå til innhold

Vi trenger økt oppmerksomhet omkring medarbeiderdrevet innovasjon

13. desember 2012
Kvinnelig ingeniør med vindmølle

Foto: Rachel Donahue

Medarbeiderdrevet innovasjon representerer en demokratisering av innovasjonsbegrepet og betyr at medarbeiderne bidrar aktivt og systematisk i en tilrettelagt innovasjonsprosess.

Av Anthony Kallevig, utredningsleder, LO

Norske arbeidstakere er preget av faglighet, omstillingsevne, selvstendighet og ansvar.

Vi har en ledelseskultur basert på korte veier mellom beslutning og iverksetting og mange beslutninger baseres på medarbeiderinvolvering og samarbeid. Dette gir Norge helt andre betingelser for medarbeiderdrevet innovasjon og en unik styrkeposisjon som vanskelig kan kopieres av andre land.

Til grunn for dette har Norge et velfungerende trepartsbasert system og en kultur som evner å kombinere samarbeid og konflikt. Gjennom velregulerte lover og avtaler fungerer også det norske partsforholdet mellom arbeids- takere og givere meget godt og tillitsfullt. Samarbeidsorienterte ledere og tillitsvalgte befester dette daglig.

Innovative medarbeidere

Medarbeidere er en av de viktigste og mest oversette ressursene når det gjelder innovasjon. Det er dels medarbeiderne som i praksis omsetter kunnskap til nye produkter og tjenester og deres kunnskap og erfaring er også en selvstendig kilde til innovasjon.

Medarbeidere er derfor en del av innovasjonsutviklingen på arbeidsplassene gjennom sine erfaringsbaserte kunnskaper.

Dette kan være kunnskap om produksjon og teknologi, virksomhetens tjenester og produkter, kundenes behov, nye ideer til ulike fornyelser og løsninger, osv., som er viktig for all verdiskaping i næringslivet og for tjenesteproduksjonen i det offentlige.

Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) representerer en  demokratisering av innovasjonsbegrepet og  betyr at medarbeiderne bidrar aktivt og systematisk i en tilrettelagt innovasjonsprosess.

Praksisnær innovasjon

I motsetning til innovasjon som er bestemt og drevet ovenfra, kommer MDI nedenfra og er derfor langt mer praksisnær, erfaringsbasert og bundet til medarbeidernes daglige utfordringer. Dette innebærer en aktiv og systematisk involvering av alle medarbeidere i innovasjonsprosessen.

Gjennom LO og NHOs bedriftutviklingstiltak har fagbevegelsen de siste 25 årene arbeidet for økt deltakerdemokrati på arbeidsplassene, ”Bred medvirkning ” har stått i fokus.

Medarbeiderdrevet innovasjon er bred medvirkning og ikke en snever ”Top-Down” tilgang til innovasjon. Nye samarbeidsformer og måter å sette sammen ulike kunnskaper på gjennom læring og idéutvikling på tvers av ulike faggrenser, vil være sentrale elementer for å oppnå en Medarbeiderdrevet innovasjon.

Tillitsvalgtes utfordringer

I hovedavtalen er det en tydelig målsetting om medarbeiderdrevet innovasjon:

”Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med på å skape de økonomiske forutsetningene for bedriftens fortsatte utvikling, og for trygge og gode arbeidsforhold til beste for så vel bedrift som arbeidstakere.

Forholdene må leges til rette slik at de enkelte medarbeiderne, eventuelt gjennom deres tillitsvalgte, kan få reel innflytelse på bedriftens alminnelige arbeid med bl.a. å øke effektiviteten, nedsette produksjonsomkostningene, bedre bedriftens konkurranseevne, utnytte ny teknologi og lette nødvendig omstilling.”

Som det framgår av denne avtalen er de ansatte her pålagt en plikt. En plikt som går ut på å bidra aktivt til bedriftens økonomiske og produksjonsmessige forbedringer.

Men også bedriften, ved dets ledelse, er pålagt en gjensidig plikt. Plikten til å legge forholdene til rette for at de ansatte skal kunne innfri sin plikt. Avtalen har alltid hatt relasjoner til produktivitetsarbeidet, men må også ses i sammenheng med MDI.

Til tross for Hovedavtalens bestemmelser om mer tid og informasjon til tillitsvalgte, fremstår begrenset informasjon og tid likevel som viktige årsaker til at en del tillitsvalgte sliter med å ivareta sin funksjon og medlemmenes interesser.

Innovasjon og innovasjonssystem

Begrepet ”innovasjon” omfatter altså  en inntekstbringende fornyelse og utvidelse av produkt – og tjenestespekteret.

I tillegg til det som har med nye metoder for produksjon, leveranser, markedsføring, distribusjon og samarbeid å gjøre, inkluderer innovasjon også  endringer i ledelse, organisasjon, parts- og arbeidsforhold og medarbeidernes kompetanse.

Innovasjon er nesten alltid et samarbeidsprosjekt hvor lagspill mellom ulike aktører er en viktig del. Innovasjoner skjer oftest i eksisterende virksomheter med utstrakt kunde- og markedskontakt og der signaler i markedet leder til at det iverksettes endringsprosesser.

Gjennom slike prosesser vil kontakt med leverandører og kunder være naturlig. Det samme kan kontakt med forskningsinstitusjoner, universitet og høyskoler, og lignende være. Enkelt fortalt; Innovasjon handler om å omsette kunnskap til penger.

Begrepet ”innovasjonssystem” brukes ofte om de aktørene som bestemmer den innovative yteevnen til bedrifter. Den kunnskapsmessige infrastrukturen, universitet, skoler, forskningsinstitusjoner og det næringsrettede virkemiddelapparat er her viktige aktører.

Men dette begrepet benyttes også stadig oftere om den bedriftsinterne strukturen. Hvilke fagkunnskaper og avdelinger består det interne innovasjonssystemet av og hvordan interagerer de for å utvikle virksomhetens innovasjonsevne?

Innovasjonskompetanse

Et utgangspunkt for innovasjonskompetanse  er at det relaterer seg til ulike former for innovasjonssystem. Disse kan være av bedriftsintern karakter, eller befinne seg mellom bedrifter og eller mellom andre eksterne aktører som kunnskapsmiljøer, konsulenter, lokale og regionale myndigheter, virkemiddelaktørene, arbeidslivets parter og lignende.

Med innovasjonskompetanse menes her de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som endrer vår adferd slik at vi øker vår evne til å skape nye jobbmessige utfordringer og økonomiske verdier. Hvordan kan for eksempel anvendelsen av eksisterende informasjon og kunnskap anvendes på nye måter?

Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å tilføre den enkelte medarbeider kunnskap, man må også søke å skape integrative miljøer der kunnskapene kan komme til sin rett og videreutvikles sammen med andres kunnskap til ny kunnskap.

I denne sammenheng må det gis rom for en proaktiv læring som gir muligheter for å lære og å utfordre tradisjoner og kultur ved å gjøre ting på en annen og ny måte som gir andre resultater. Da blir man en  lærende organisasjoner, og oppnår organisasjonslæring.

I denne proaktive læringsformen ligger svaret på hvor effektivt man evner å nyttiggjøre den enkeltes kompetanse og hvilke synergier, i innovasjonsmessig sammenheng, man vil kunne oppnå ved å koble ulike kunnskaper på nye måter.

Innovasjonskompetanse kan i en slik sammenheng for eksempel omfatte evnen til å:

 • Se muligheter.
 • Utvikle nye ideer og finne de beste måter å iverksette de på.
 • Fullføre prosjekter og planer; evnen til å utnytte samarbeidet, for eksempel mellom ledere og tillitsvalgte eller også mellom de tillitsvalgte og deres medlemmer.
 • Nyttiggjøre samarbeidet med FoU miljøer
 • Ta i bruk ny teknologi.
 • Utøve ledelse og lede kreative mennesker.
 • Leve med usikkerhet og risiko.
 • Oppnå  læring og å gjennomføre endringer på.

Kompetanse om innovasjon

Å ha kompetanse på innovasjon vil være viktig for tilnærmet alle typer virksomheter – uavhengig av bransje, geografi og andre inndelinger. Dette er like viktig for offentlig sektor.

Her er skolering viktig. Fagbevegelsen har alltid investert tungt i tillitsvalgtskolering. Målet har vært å skolere medlemmer til å bli gode tillitsvalgte, slik at de kan bidra til å skape gode og trygge arbeidsplasser for medlemmene og ha strategiske evner til å kunne tolke og forstå bedriftens utfordringer og utvikling.

Det er et ønske at de skal utøve pro-aktivitet, stille utviklingsmessige krav overfor ledelsen og ta felles ansvar og ledelse for gjennomføringen av endringer.

Skreddersydde tiltak for kompetanse

Tiltak for å heve innovasjonskompetansen i arbeidslivet må skreddersys og ivaretas av forsknings- og utviklingsmiljøer, universitets- og høyskolesektoren, samt det bedriftsrettede virkemiddelapparatet. Men vi må også ha fokus på elever og studenter ungt entreprenørskap mv.

Det er vel så viktig å fokusere på de mulige tilleggsgevinster som for eksempel bedre medarbeidertrivsel, bedre arbeidsmiljø, bedre posisjon i markedet, større kundetilfredshet etc.

Det er spesielt seks forhold som er viktig å forfølge i en virksomhet for en god medarbeiderdrevet innovasjons prosess.

 • Rom til å eksperimentere og rom til å feile. Kreativitet fører ikke bestandig til originale inntekstbringende anvendelser.
 • Kompetanseutvikling – Etter- og videreutdanning er viktig for den enkelte og for gode innovasjoner.
 • Systematisk gjennomgåelse av feedback fra kundene
 • Utarbeidelse av en innovasjonsstrategi som forteller hvordan bedriftens innovasjonssystem skal virke og hva målet med innovasjonsprosessen skal være samt hva det skal koste
 • Bred resultatorientert medvirkning av de ansatte i virksomhetens innovasjonsprosess.
 • Ledelsen må være lydhør overfor medarbeidernes nye ideer.

  Anthony Kallevig

  Anthony Kallevig (foto:LO)

Fagbevegelsen oppgave vil være å samarbeide med myndighetene og medvirke de til at det  iverksettes tiltak som fremmer innovasjon også på norske arbeidsplasser – medarbeiderdrevet innovasjon.

Her kan du lese håndboken om medarbeiderdrevet innovasjon.

Anthony Kallevig er utredningsleder i LO med fokus på forskning og innovasjon.

Denne bloggposten er basert på en artikkel som opprinnelig ble publisert på Arbeidslivet.no.

No comments yet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

<span>%d</span> bloggere like this: