Skip to content

En engelskmann til besvær – da sjefskommentatoren i Financial Times kom til Norge

24. oktober 2016

For første gang kom sjefskommentatoren John Gapper fra Financial Times til Norge.

Av Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge

17.oktober 2016 satt han i resepsjonen til Innovasjon Norge med Fjellreven ryggsekk og Helly Hansen jakke. Han fortalte at alle snakket norsk til ham. Ikke rart sa vi… Fin fyr som har brukt mange timer, møtt mange nordmenn for å danne seg sitt første hovedinntrykk.

Financial Times om Norge

Torsdag 20.oktober kommenterte han sine observasjoner i Financial Times under følgende tittel: «Norways’ oil wealth swamps innovation».

«Norwegians like the idea of creativity but fear disruption», skriver han.

Og videre: «The trouble is that Norway is too comfortable. It takes a crisis to get most people to change their ways radically or for an economy to adjust the way that it works. Whatever you think of Brexit, it is one of those crises. At the moment, Norway has more official think-tanks and innovation incubators than entrepreneurship and disruption».

Les mer…

Norsk næringsliv på høyde med nordiske naboer i innovasjonsaktivitet

7. oktober 2016

Den 19. oktober lanseres den nye utgaven av indikatorrapporten for det norske forsknings- og innovasjonssystemet.  Rapporten bekrefter tidligere resultater: Når det gjelder rapportert innovasjonsaktivitet ligger Norge på høyde med Finland, Danmark og Sverige.Forside Indikatorrapporten

Dette er viktig, fordi dette er land som normalt regnes som de beste i verden når det gjelder innovasjon.

Fra og med 2014-undersøkelsen har den norske delen av Community Innovation Survey vært gjennomført som en egen innovasjonsundersøkelse, separat fra undersøkelsen om forskning- og utvikling.

Denne endringen i innsamlingsmetode førte til at bedriftene rapporterte betydelig mer innovasjonsaktivitet, sannsynligivs fordi de nå er mer bevisst former for  innovasjon som normalt ikke regnes som tradisjonell forskning.

58 prosent av de norske foretakene rapporterer en eller annen form for innovasjonsaktivitet.  Tilsvarende tall for Sverige er 54 prosent, Finland 55 og Danmark 50. Forskjellene er godt innenfor feilmarginen.

Vi har tidligere argumentert for at mange internasjonale rankinger undervurderer norsk innovasjonsevne, blant annet fordi de ofte er basert på komposittindikatorer som ikke fullt opp fanger opp særegenhetene ved norsk næringsliv.

Den nye utgaven av indikatorrapporten gir en god oversikt over internasjonale rankinger av innovasjon, forskning, humankapital og konkurransekraft. Norges plassering varierer fra nr. 4 (FNs Human Development Index)  til nr. 114 (Global Competitiveness Report). Forskjellene viser blant annet hvor vanskelig det er å måle slike forhold, gitt alle de variablene som påvirker læring og omstillingsevne.

Norge har en godt utdannet befolkning som viser evne og vilje til innovasjon. Det er bra. Det innovasjonsundersøkelsen ikke klarer å fange opp er naturlig nok det økte behovet for omstilling gitt fallet i olje- og gassprisene. Å innoverer innenfor rammene av eksisterenede virksomhet er normalt lettere enn å overføre kompetanse til nye områder.

Indikatorrapporten 2016 vil bli lagt ut her.

Rapporten blir lansert på et seminar i Forskningsrådets lokaler i Oslo 19. oktober fra 13:00 til 16:00. Program og påmelding her!

Per M. Koch, Innovasjon Norge

 

 

Digitalisering: et annet buzzword for datateknologi eller har det et nytt innhold?

6. oktober 2016
Norwegian fly

Norwegian gjør aktiv bruk av digitale løsninger (foto: Norwegian Air Shuttle)

Tidligere ble det snakket om EDB (elektronisk databehandling) og senere IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi), men nå er det ordet digitalisering som brukes når det gjelder alt som har med datateknologi å gjøre. Representerer dette skiftet i bruk av begrep noe mer enn at det bare er et nytt buzzword?

Av spesialrådgiver Astrid Langeland, Innovasjon Norge

Digitalisering er ikke noe nytt fra et teknologisk synspunkt. Både datateknologi og digitalisering defineres som omdannelsen av data eller informasjon fra analoge til digitale signaler. I utgangspunktet er derfor digitalisering en samlebetegnelse for overgangen fra analoge, mekaniske og papirbaserte metoder for oppgaveløsing til elektroniske metoder.

Begrepet digitalisering inkluderer derfor både etablering av IT-systemer som understøtter manuelle rutiner og automatisering av arbeidsprosesser som ofte dramatisk øker produktivitet og kvalitet. Denne betydningen av digitalisering forstås også som teknologifisering.

Den menneskelige faktoren

Fra et forretningsmessig ståsted impliserer digitalisering imidlertid en helt ny måte å tenke på: Hvordan kan teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon bidra til at bedriften kan gi sine kunder økt kvalitet, bedre opplevelser, tidsbesparelser og kostnadsreduksjoner?

Les mer…

Flere norske bedrifter bør satse på Sentral- og Østeuropa

6. september 2016

Her ligger det mange gode forretningsmuligheter. Og det er ikke vanskelig å få finansiering til et prosjekt. Forrige uke møttes norske virksomheter for å berette om sine erfaringer med Norway Grants.

Av seniorrådgiver Frauke Muth, Innovasjon Norge

Ung mann med ballong merket Norway Grants

Foto: Christophe Vander Eecken, Norway Grants

EØS-midlene skal fremme bilaterale relasjoner og sosial og økonomisk utjevning i partnerlandene. Men det som er litt underkommunisert er: De gir også fantastiske muligheter for norske bedrifter i utlandet.

Green Industry Innovation Programmet, for eksempel, finansierer prosjekter innenfor «greening of industry». Kriteriene for prosjekt-formål og -innhold har vært ganske brede, slik at mange prosjekter fikk tilsagn om tilskudd.

I år avsluttes dette programmet, og det kommer nye utlysninger i 2017/2018. Og dermed nye muligheter for norske bedrifter å være med! I denne anledningen inviterte Innovasjon Norge alle norske partnere til å gi innspill og snakke om sine erfaringer.

Store markeder med høyt kvalifisert arbeidskraft Les mer…

Fallende næringslivsinvesteringer svekker norsk økonomi

2. september 2016

Statistikken viser et sterkt fall i industriinvesteringene i Norge. Det lover ikke bra for fremtidig verdiskaping.

Supply skip i Stavanger

Fallende investeringer i olje, gass og annen industri
truer fremtidig norsk verdiskaping.
(Foto: nightman 1965)

Av spesialrådgiver John Rogne, Innovasjon Norge

En viktig indikator for utviklingen i næringslivet er investeringene.

Uten nye investeringer er det vanskelig å vedlikeholde, øke eller fornye næringslivet og skape vekst i sysselsetting og produksjon.

Investeringene i norsk næringsliv går ned

Utenom boliger og offentlig forvaltning ble det investert for 417 milliarder i norsk næringsliv i 2015. Av dette var 190 milliarder innen olje- og gassutvinning og rørtransport.

227 milliarder ble med andre ord investert i områder utenfor olje og gass. Av bedriftsinvesteringene på fastlandet var rundt 55 milliarder innen industri, bergverk og kraftforsyning. Øvrige investeringer var innen eiendom, samferdsel , turisme, kultur, landbruk, fiske mv.

Fortsatt fall i investeringene i olje og gass

Statistisk sentralbyrå har en egen kvartalsvis investeringsundersøkelse som nå dekker olje- og gassutvinning, industri , bergverk og kraftforsyning. Den siste undersøkelsen fra august i år viser nedjusterte tall for investeringene innen olje og gass og fortsatt fall i 2017.

Investeringene som inngår i undersøkelsen utgjorde 265 milliarder kroner i 2014 og 239 milliarder i 2015. I år  peker utviklingen i retning av investeringer på i underkant av 210 milliarder.

Les mer…

HR i Innovasjon Norge utfordrer egen rekrutteringspraksis

31. august 2016

Før sommeren søkte HR i Innovasjon Norge etter nye kolleger til å jobbe med forenkling og profesjonalisering av våre HR prosesser. Med to uker igjen til juli, satt vi med over 110 motiverte søkere til stillingene. I Innovasjon Norge benytter vi en standard rekrutteringsprosess, men denne gangen ønsket vi å tenke nytt og teste ut nye metoder for oss innen rekruttering. Kanskje kunne dette gi verdi både for kandidatene og oss?  

Av Yvonne Fosser, HR-direktør i Innovasjon Norge

Hva hadde vi lyst til å få til?

Med bakgrunn i følgende spørsmål ble prosessen til:

  1. Hvordan møte flest mulig kvalifiserte søkere, som også avspeiler mangfold?
  2. Hvordan kombinere rekruttering med «Employer branding»?
    Vi ønsket at kandidatene skulle få en god og annerledes opplevelse av rekruttering i Innovasjon Norge.
  3. Hvordan kan vi både høre og oppleve kandidatenes kompetanse og erfaring i praksis?
  4. Hvordan ha høy kvalitet på prosessen og samtidig komme i mål før ferien?
    Tid var en faktor, både for oss og kandidatene.

Arbeidslivet krever kandidater som kan omsette egen kompetanse til praksis, samarbeide med andre og håndtere skiftende rammebetingelser; la oss kalle det endringskompetanse. Bruk av case og gruppeintervju er relativt etablerte metoder innen rekruttering, men vi ønsket å finne vår måte og utføre dette på, slik at vi kunne få oppleve flest mulig av disse dyktige folkene.

Nybrottsarbeid i Innovasjon Norge.

Les mer…

Vi trenger nye perspektiver for fremtiden

25. august 2016

I dag arrangerte stortingsgruppene i Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre inviterer en egen konferanse om Finansdepartementets kommende perspektivmelding. Anita Krohn Traaseth argumenterte for en fremtidsorientert strategi for innovasjon og omstilling.

Forside Perspektivmeldingen fra 2012

Perspektivmeldingen fra 2013

Av Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge

Det er ikke alle som leser Perspektivmeldingen, eller som vet at vi engang har et slikt perspektivdokument.

Det er synd. Oppriktig synd. Den burde engasjere bredt og ta god plass både før, under og etter lansering av perspektivene. Spesielt nå som vi er i omstilling.

For grådresser?

Så hvorfor gjør den ikke det? Marte Michelet satte ord på noen av årsakene 20.februar 2013 i Dagbladet:

– Den er laget av grådresser, for grådresser, og inneholder tabeller og utlegninger av «langsiktige utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi». Den legges fram hvert fjerde år, og refrenget har vært noenlunde det samme de siste 10- 15 åra – uavhengig av hvem som har vært i regjering: Vi jobber for lite, vi blir for gamle, velferdsstaten er ikke bærekraftig og oljepenga tar snart slutt.

– I og med navnet kunne man også forvente at meldinga gikk en smule lenger. Man kunne virkelig lekt seg med perspektiver.

Og Michelet har helt rett. Det er viktigere enn noen gang nå at Perspektivmeldingen snakker om noe mer enn at «vi jobber for lite, vi blir for gamle, velferdsstaten er ikke bærekraftig og oljepenga tar snart slutt». Vi vet det nå. Nå må vi også få på plass ulike scenarier for hvordan dette kan tenkes å bli løst, selv med stor usikkerhet.

I usikkerheten er det frihet

For i usikkerheten finner vi også frihet. Og jo lenger jeg har arbeidet i norsk næringsliv og norsk forvaltning, jo sikrere er jeg på at vi, i Norge, har de beste forutsetninger for å takle de usikre problemstillingene som vi står overfor.

Men for å klare det må vi også ha tydelige perspektiv på hva vi trenger av oppdatert, relevant kunnskap og kompetanse: I politikken, i næringslivet og i offentlig sektor.

Les mer…